Visual Studio Code 1.30.2

Visual Studio Code 1.30.2

Microsoft – 42,2MB – Freeware – Windows
Visual Studio Code is free, lightweight editor for Windows, MacOS X, and Linux aimed at developers. It supports a wide variety of languages such as C#, JavaScript, PHP, Python. It includes advanced development features such as Intellisense (code completion), refactoring, and type navigation.

Tổng quan

Visual Studio Code là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Visual Studio Code là 1.30.2, phát hành vào ngày 10/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/04/2015.

Visual Studio Code đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 42,2MB.

Visual Studio Code Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Visual Studio Code!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Visual Studio Code cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại